شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

ارميا-3

+ حرفهاي ناگفته انقلاب از زبان فرزند انقلاب
درب کنسرو بازکن برقی
ارميا-3
رتبه 0
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ارميا-3 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top